Company Logo

Regulamin

 REGULAMIN INTERNATU

 jako załącznik do

STATUTU SZKOŁY

 

Podstawy prawne wydania regulaminu

-Ustawa z dnia 07.09.1991 r. O Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 95, poz. 425) wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami

-Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

-Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz.U.1991 Nr 120 poz. 526)

-Oświadczenie Rządowe z dn. 30 września 1991r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dn. 20 listopada 1998r. (Dz.U.1991 Nr 120 poz. 527)

-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

-Art. 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

-Ustawa z dniach 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z 2012 r. poz. 982 z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr 142 RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipca 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

-Statut Szkoły

 

I. Organizacja internatu

 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzonąI Liceum Ogólnokształcące w Łukowie, zorganizowaną dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.
 2. Internat jest placówką koedukacyjną przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów I LO, a w przypadku wolnych miejsc i dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski.
 3. Gospodarką miejscami w internacie prowadzą dyrektor szkoł  w porozumieniu z kierownikiem internatu.
 4. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć.
 5. Liczba miejsc w internacie wg norm 102.
 6. Organizację stałych zajęć wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez kierownika internatu a opiniowany przez Radę Pedagogiczną Internatu.
 7. Szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala Rada Pedagogiczna Internatu.
 8. Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny internatu opracowany przez kierownika przy akceptacji dyrektora do 15 maja, a zatwierdzony przez organ lub osobę prowadzącą internat.
 9. W arkuszu organizacyjnym internatu zamieszcza się:

-         Liczbę wychowanków

-         Liczbę godzin wychowawczych – 49 godzin na grupę

-         Liczbę pracowników pedagogicznych łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

-         Liczbę pracowników administracyjno-obsługowych.

10. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze do 35 osób w grupie.

11. Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa w porze nocnej godz.2200-600 przydzielono 40 godzin nocnych. W trakcie dyżuru nocnego wychowawca pozostaje w stałej gotowości do pomocy młodzieży, jest zobowiązany do interwencji w razie zakłócenia ciszy nocnej.

12. Przekształcenie lub likwidacja internatu następuje na wniosek dyrektora w porozumieniu z Kuratorium Oświaty.

13. Zasady przyjęć do internatu.

 1. O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

-         Ma utrudniony codzienny dojazd do szkoły

-         Posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie

       b. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

-         Wychowankom domu dziecka, rodzin zastępczych

-         Dzieciom samotnych matek i ojców

-         Uczniom przyjętym do I LO im. T. Kościuszki w Łukowie

-         Uczniom, którzy mieszkali w ubiegłym roku

-         Dzieciom nauczycieli

       c. Podanie składa opiekun ucznia wraz z podpisem ucznia w internacie w wyznaczonym terminie.

II.    Cele i zadania internatu

 1. Internat zapewnia wychowankom optymalne warunki w czasie odbywania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a w szczególności:
  1. Indywidualne miejsce do spania wyposażone w pościel, meble do wypoczynku, nauki i przechowywania odzieży, bielizny, obuwia, pomocy szkolnych i przyborów osobistych.
  2. Właściwego oświetlenia
  3. Ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli oraz warunki do utrzymania intymnej higieny osobistej
  4. Internat zapewnia wychowankom całodzienne wyżywieniez obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia oraz umożliwia korzystanie z wyżywienia uczniom z poza internatu.
  5. W przypadku zgłoszonej wcześniej uzasadnionej nieobecności wychowanka w internacie, kasa internatu zwraca należność za niewykorzystane posiłki (minimum 3 dni żywieniowe), licząc od dnia następnego po zgłoszeniu.
  6. Odpłatność za wyżywienie i za zakwaterowanie ustala się do 30 sierpnia w danym roku szkolnym przy udziale kierownika internatu, intendentki i dyrektora szkoły. Odpłatność zatwierdza dyrektor szkoły.
  7. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, organizacjami uczniowskimi oraz placówkami w środowisku.
  8. Do zadań internatu w szczególności należy:Zasady bezpiecznego pobytu na terenie internatu.
  9. Zapewnienie właściwych warunków do nauki,zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
  10. Wyrabianie nawyków sanitarno-higienicznych wychowanków (obowiązkowe dyżury w pomieszczeniach sanitarnych )
  11. Stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze
  12. Upowszechnienie kultury fizycznej oraz dbałości o stan zdrowia
  13. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków,samodzielności i samorządności
  14. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych.
  15. Internat zapewnia wychowankom miejsce i urządzenia do dokonywania drobnych przepierek, suszenia i prasowania.

Zabrania się:

-     korzystania w pokoju wychowanka z urządzeń elektrycznych (grzałka, żelazko, toster, czajnik elektryczny)

-     dokonywania napraw instalacji elektrycznych

-     używania otwartego ognia

-    wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie

-     zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach

-    w przypadku, gdy wychowanek ulegnie wypadkowi zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wychowawcę

 

 

Czytaj więcej...

Wirtualna wycieczka

phoca thumb l DSC06229

Tłumaczenie

Najlepsze Liceum Powiatu

logo - Srebrna Szkoa 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Books!