Company Logo

Adres

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 
w Łukowie
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41
tel./fax (025) 798 29 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

 

Zarządzanie i organizacja

 

I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

 

1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.

2. Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego

a) udostępnienie dokumentacji prawnej w bibliotece szkolnej oraz pokoju nauczycielskim,

b) udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły.

3. Tworzenie spójnego programu .

a) monitorowanie realizacji Programu wychowawczego, Programu profilaktycznego, WSO, Regulaminu samorządu uczniowskiego, Regulaminu rady rodziców, Regulaminu rzecznika praw ucznia

b) monitorowanie spójności dokumentów szkolnych.

4. Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i doskonalenia działalności pracy szkoły

5. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju szkoły)

 

 

II. Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym

i wychowawczym.

 

1. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie z potrzebami nauczycieli szkoły)

2. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli

a) motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego

b) doskonalenie współpracy stażysta-opiekun

c) podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły

 

 

III. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły

 

1. Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć (termomodernizacja budynku, remont łazienek, wymiana sprzętu, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne itp.).

 

IV. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

 

1. Wdrażanie projektów związanych z poprawą estetyki otoczenia wokół szkoły.

2. Wynajem pomieszczeń szkolnych.

3. Poszukiwanie sponsorów.

 

Działalność wychowawcza szkoły

 

I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

 

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły)

2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji

a) wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, biwaki, ogniska, studniówka, apele

3. Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym)

 

II. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi

 

1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum.

2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną, np. PCK, WOŚP, ZHP

3. Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb.

 

 

III. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w

przyjaznym i bezpiecznym środowisku

 

1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

a) planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP,

b) wymiana sprzętu szkolnego,

c) przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa,

d) przeprowadzenie próbnej ewakuacji

2. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach

a) organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli,

b) utrzymanie ścisłej współpracy ze Służbą Zdrowia i pielęgniarka szkolną

c) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy;

d) zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania pierwszej pomocy

3. Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

a) funkcja Rzecznika Praw Ucznia

b) utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów

c) organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców

d) udostępnianie informacji na temat organizacji zwalczających agresję , przemoc w rodzinie, niosących pomoc uzależnionym

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych, np. konsultacje z PPP, Komendą Policji

5. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja.

6. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych (np. realizacja projektów edukacyjnych).

 

Działalność dydaktyczna szkoły

 

I. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego

 

1. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania.

2. Udział szkoły w próbnych egzaminach maturalnych, opracowanie wniosków i ich wdrożenie.

3. Analizy wyników egzaminu maturalnego dokonywane są z wykorzystaniem różnych metod, np. porównywanie zdawalności i średnich wyników na określonym poziomie w danym roku szkolnym i na przestrzeni lat, wykorzystywanie skali staninowej.

4. Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego przez poszczególnych nauczycieli celu podniesienia poziomu kształcenia.

 

II. Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów

 

1. Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia wyższych wyników.

2. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym)

3. Indywidualizacja procesu uczenia.

4. Kształcenie umiejętności określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy na podstawie wyników oceniania, umiejętności planowania swojego indywidualnego procesu uczenia się.

 

III. Aktywność uczniów

 

1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów.

2. Przystępowanie do projektów edukacyjnych.

3. Preferowanie aktywizujących metod nauczania.

4. Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.

 

 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

I . Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły

 

1. Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. organizacja miejsca na terenie szkoły, w którym rodzice i nauczyciel mogliby spokojnie porozmawiać, ustalenie form i terminów spotkań.

2. Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy w zespołach, zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły

3. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych

4. Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, inicjatywach, zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów)

5. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań)

6. Pogłębianie pedagogizacji rodziców

 

II. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej

 

1. Czynne włączanie się szkoły w uroczystości powiatowe, państwowe (pomoc w ich przygotowaniu).

2. Czynne włączanie się szkoły w akcje charytatywne, wystawy tematyczne i ich organizacja.

3. Ścisła współpraca z parafią i innymi instytucjami znajdującymi się na terenie miasta, (np. PPP, KPP, PCK, Sąd Rejonowy, ośrodki pomocy społecznej)

 

III. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów

 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej.

2. Współpraca z absolwentami:

a) zjazdy absolwentów

b) spotkania absolwentów z uczniami

c) mecze „Absolwenci-Maturzyści”

 

IV. Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej.

 

1. Współpraca z PUP, ośrodkiem doradztwa zawodowego, spotkania z przedstawicielami środowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami.

2. Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół policealnych, pomaturalnych i szkolnictwa wyższego

 

V. Promowanie wartości edukacji

 

1. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach

a) wizyty prezentacyjne w gimnazjach powiatu łukowskiego

b) publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice informacyjne)

c) dni otwarte w szkole

d) prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach

2. Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników rekrutacji, ankiety dla rodziców, uczniów.

 

 

 

 

Dokument przyjęty na RP dn. 13 września 2010r.

 

Konkurs

 

Stypendyści

SZCZEGÓLNIE UZDOLNIENI!

 

3 czerwca 2015r. uczniowie:

 

Małgorzta Kępkowska z kl. 1c

oraz

Daniel Kopeć z kl. 1d

 

otrzymali Stypendia Marszałka Województwa

Lubelskiego  za wybitne osiagnięcia w nauce.

 

Stypendystom serdecznie gratulujemy!

 

Studniówka 2018

 

BAL STUDNIÓWKOWY

 

W dniach 13 i 20 stycznia odbyły się coroczne bale studniówkowe.Uczniowie klas maturalnych I LO im. T. Kościuszki bawili sie w sali "Ambasador". Imprezę tradycyjnie rozpoczął polonez w wykonaniu dyrektora szkoły Grzegorza Rzymowskiego , wicedyrektorów Moniki Kokosińskiej i Cezarego Soszki, wychowawców klas trzecich, uczniów oraz zaproszonych gości.

 

Czytaj więcej...

Ranking liceów 2018

 

"KOŚCIUSZKO" NAJLEPSZYM LICEUM W POWIECIE!

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła kolejną edycję rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Miło nam donieść, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie ponownie okazało się najlepszym liceum w powiecie łukowskim.

 

 

Czytaj więcej...

Stypendia Marszałka

 

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW!

 

11 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się gala uroczystego wręczenia stypendiów.  „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” to program  skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim.

Stypendium otrzymali: Rafał Kuśmierz 2g, Filip Jasiński 2c, Natalia Jagodzińska 1c, Katarzyna Szczygielska 1c, Eliza Szewczyk 1a, Adrian Kopeć 1a, Dawid Bieniek 1f, Piotr Rzymowski 1g, Kacper Zborowski 1d.

W ramach programu 'Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018' otrzymali 4000 złotych, które będą mogli przeznaczyć na swój dalszy rozwój.

Konkurs z prawa pracy

 

WIEDZĄ WSZYSTKO O BHP...

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że uczeń klasy II h, Bartosz Pieńkosz zajął 3 miejsce w etapie regionalnym ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp „Poznaj swoje prawa w pracy” i zakwalifikował się do etapu centralnego. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy i ma na celu popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Wirtualna wycieczka

phoca thumb l DSC06229

TłumaczenieSondy

Gimnazja

Czy jesteś za zlikwidowaniem gimnazjów?

Nie mam zdania
(0)
Add a new response!
» Idź do sondy »
5 - pozostałe głosy


Books!

KOK$, PaTrAs and Lechu. All right reserved.© NIE KLIKAC!!!